Registracija į moksleivių verslumo skatinimo konkursą „MEKA 2022“

 

Registracija

 

Konkurso nuostatai

Dalyvių paraiškos priimamos  2022 m. vasario 7 d. – kovo 7 d. imtinai.
Prieš pildydami ir pateikdami registraciją susipažinkite su Konkurso nuostatais

 1. Moksleivių verslumo konkurso „MEKA“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos ir gamtos mokslų bei Ekonomikos ir verslo fakultetų, akcinės bendrovės „Swedbank“ (toliau – Organizatoriai) moksleivių verslumo ugdymo konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, organizavimo ir vykdymo sąlygas, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.
 2. Konkurso tikslas – skatinti moksleivių verslumo gebėjimus, tobulinti matematikos žinias ir loginį mąstymą, lavinti moksleivių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo, sudarant sąlygas naujų verslo idėjų kūrimui.
 1. Konkurse dalyvauja Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų 9–12 klasių moksleiviai.
 2. Konkurse gali dalyvauti komanda, kurią sudaro 3–6 mokiniai. Mokiniai gali turėti savo mokyklos mentorių (ekonomikos arba matematikos mokytoją), padėsiantį pasiruošti Konkursui, bet mentorius, kaip komandos narys, Konkurse nedalyvauja.
 3. Konkurso metu komandoms skiriami mentoriai iš Organizatorių. Komandos gali konsultuotis su mentoriais – Universiteto ekspertais ar Banko atstovais dėl užduoties aiškumo.
 4. Mokinius į Konkursą lydi mokyklos pedagogas arba pilnamečiai mokiniai gali atvykti savarankiškai.
 1. Konkursą organizuoja ir sklandžią jo eigą užtikrina Universiteto ir Banko atstovai.
 2. Užduotis rengia ir vertina Universiteto ir Banko paskirti ekspertai – matematikos, ekonomikos, marketingo sričių dėstytojai ir Banko darbuotojai.
 3. Jeigu organizuoti konkursą kontaktiniu būdu galimybės nėra, tuomet jis organizuojamas nuotoliu.
 4. Konkursas organizuojamas keliais etapais:
  • Komandų registracija ir atrankinės kūrybinės užduoties pateikimas;
  • Pirmasis etapas – matematinių ir ekonominių užduočių sprendimas;
  • Antrasis etapas – konkrečios įmonės marketingo veiklos analizė ir siūlymų įmonės marketingo veiklai tobulinti pateikimas;
  • Finalinis renginys – analizės rezultatų pristatymai ir komandų apdovanojimas.
 5. Prašymą dalyvauti Konkurse komanda registruoja internete pateiktoje anketoje, kurios nuoroda išsiunčiama mokykloms el. paštu, kartu su kvietimu dalyvauti Konkurse.
 6. Registracijos metu pateikiama kūrybinė atrankos užduotis, kurią atlikus, registracija būna baigta.
 7. Registracijos kūrybines užduotis vertina Komisija, sudaryta iš Universiteto ekspertų ir Banko atstovų pagal iš anksto numatytą vertinimo sistemą (žr. priedą . 40 komandų, geriausiai atlikusių atrankos užduotis, patenka į pirmąjį Konkurso etapą.
 8. Konkurso pirmasis etapas – matematinių ir ekonominių užduočių sprendimas – vyksta vieną dieną Universiteto patalpose arba nuotoliu. Apie Konkurso vietą ir laiką komandos informuojamos el. paštu.
 9. 6 komandos, geriausiai išsprendusios pirmojo etapo užduotis, patenka į antrąjį Konkurso etapą. Užduočių sprendimus ir atsakymus vertina Komisija, sudaryta iš Universiteto ekspertų ir Banko atstovų pagal iš anksto numatytą vertinimo sistemą (žr. priedą Nr. 1).
 10. Jei kuri nors iš 6 atrinktų komandų dėl tam tikrų priežasčių nusprendžia antrajame etape nedalyvauti, tai į antrąjį etapą pakviečiama kita komanda, esanti pirmoji nepatekusių į kitą etapą komandų eilėje.
 11. Antrasis Konkurso etapas vyksta apie 30 dienų, nuotoliniu būdu.
 12. Antrajame Konkurso etape komandos atlieka Universiteto pateiktą užduotį – analizuoja konkrečios įmonės marketingo veiklą ir pateikia praktinius siūlymus jai tobulinti.
 13. Įmonės komandoms priskiriamos burtų keliu, tiesioginės transliacijos internete metu.
 14. Užduotis komandoms išsiunčiama el. paštu.
 15. Per laiką, skirtą užduočiai atlikti, nuotoliniu būdu organizuojamas tarpinis rezultatų aptarimas. Jei kuri nors komanda nėra pradėjusi rengti užduoties ar nusprendžia jos nebeatlikti, į antrąjį konkurso etapą pakviečiama kita komanda, esanti pirmoji nepatekusiųjų į kitą etapą komandų eilėje.
 16. Įmonės analizės ataskaitą pagal pateiktą formą komandos Organizatoriams pateikia elektroniniu paštu. Ataskaitą vertina Komisija, sudaryta iš Universiteto ekspertų ir Banko atstovų pagal iš anksto numatytą vertinimo sistemą (žr. priedą Nr. 1).
 17. Finalo metu komandos pristato analizės rezultatus ir pateikia įmonėms rekomendacijas.
 18. Komisija, sudaryta iš Universiteto ekspertų ir Banko atstovų, finalo metu vertina komandų pristatymus pagal iš anksto numatytą vertinimo sistemą (žr. priedą Nr. 1).
 19. Pagal iš anksto numatytą vertinimo sistemą (žr. priedą Nr. 1) Organizatoriai susumuoja visus rezultatus ir paskelbia I, II ir III vietą užėmusias komandas.
 20. Nugalėjusioms komandoms įteikiamos piniginės premijos, Universiteto ir Banko suvenyrai, nugalėtojų pažymėjimai.
 1. Atliktas užduotis vertina Konkurso Komisija: Universiteto ekspertai ir Banko atstovai (toliau – Komisija).
 2. Maksimalus balų skaičius, kurį galima surinkti per visą Konkursą – 11 balų.
 3. Konkurso etapų rezultatai vertinami balais, apvalinant iki dešimtosios dalies po kablelio:
  • Atrankos kūrybinės užduoties atlikimas vertinamas Komisijos nuo 1 iki 10 balų ir šis balas sudaro 10 procentų galutinio rezultato;
  • Pirmojo etapo užduoties atlikimas vertinamas Komisijos nuo 1 iki 10 balų ir šis balas sudaro 40 procentų galutinio rezultato;
  • Antrojo etapo užduoties atlikimas vertinamas Komisijos nuo 1 iki 10 balų ir šis balas sudaro 40 procentų galutinio rezultato;
  • Pristatymas finalinio renginio metu vertinamas Komisijos nuo 1 iki 10 balų ir šis balas sudaro 10 procentų galutinio rezultato;
  • Įmonių atstovai finalo metu skiria 1 balą, jų manymu, geriausiai pasirodžiusiai komandai.
 4. Užduočių vertinimo kriterijai:
  • Atrankos kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai:
   • tikslumas;
   • kūrybiškumas;
   • atitikimas užduoties reikalavimams;
   • kokybė.
  • Matematinių ir ekonominių užduočių sprendimas pirmojo etapo metu:
   • atsakymų tikslumas;
   • užduoties sprendimas.
  • Įmonės veiklos analizės ataskaita antrojo etapo metu:
   • atitikimas užduoties reikalavimams;
   • tikslumas;
   • išsamumas.
  • Įmonės analizės pristatymas finalo metu:
   • pristatymo kokybė;
   • pristatymo apipavidalinimas ir išradingumas jį pristatant.
 1. Piniginį prizinį fondą – 1000 eurų – Konkursui skiria Bankas.
 2. Piniginėmis premijomis apdovanojami I, II ir III vietų nugalėtojai.
 3. I vietai skiriama 500 eurų, II – 300 eurų, III – 200 eurų.
 4. Piniginės premijos pervedamos laimėjusių komandų mokykloms į sąskaitą ir gali būti naudojamos tik nugalėjusios komandos narių tikslams.
 5. Visas su Konkurso organizavimu susijusias išlaidas padengia Universitetas. Komisijos darbas nėra apmokamas.
 1. Šie Nuostatai patvirtinti KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano;
 2. Už renginio turinį ir pasiruošimo darbus atsako renginio Organizatoriai.
 3. Nuostatai gali būti koreguojami arba keičiami tik KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano potvarkiu.